MH17

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » MH17 » Важное! » M58


M58

Сообщений 1 страница 12 из 12

1

2

9-10/03/2020

https://www.om.nl/onderwerpen/mh17-vlie … -10-3-2020

Getuige M58 heeft verklaard dat op de afvuurlocatie Russische militairen bij de Buk-TELAR waren, waarvan de aanwezige DPR-strijders zeiden dat deze van de FSB waren.
---
Свидетель M58 заявил, что на месте обстрела находились российские солдаты с «Бук-ТЕЛАР», которые, по словам присутствующих боевиков ДНР, были из ФСБ

https://www.om.nl/onderwerpen/mh17-vlie … -10-3-2020

M58
In het dossier bevinden zich verklaringen van getuige M58. Deze getuige heeft uiteindelijk een verklaring op naam afgelegd, maar wij zien in deze fase geen reden om die naam hier ter zitting al te noemen. Deze getuige verklaart (samengevat) dat hij in de zomer van 2014 als Russische vrijwilliger actief was in een separatistische eenheid in de zelfverklaarde republiek Donetsk. Hij geeft aan dat hij zich op 17 juli 2014 ten tijde van het neerhalen van vlucht MH17 bij een kruispunt ten zuiden van Snizhne bevond, in de buurt bij een Buk-TELAR op het moment dat een raket werd gelanceerd. Hij had daar de opdracht om samen met anderen het terrein te bewaken. Hij verklaart over andere aanwezige separatisten op de afvuurlocatie en over diverse details ter plaatse. Hij verklaart dat de aanwezigen aanvankelijk blij waren omdat hen werd gezegd dat er een militair transportvliegtuig was neergeschoten. Toen de eerste mensen terugkwamen van de crashsite, vertelden zij echter dat het om een burgervliegtuig ging.

Gelet op de inhoud van de verklaring en zijn persoonlijke omstandigheden zijn specifieke maatregelen genomen voor de bescherming van M58. De beschermingsmaatregelen zijn van invloed op de (verdere) feitelijke beschikbaarheid van M58 voor het onderzoek, uw rechtbank, het OM en de verdediging. Daarom is M58 in oktober 2019 door de rechter-commissaris gehoord. Deze verhoren vonden plaats buiten aanwezigheid van verdediging en de officier van justitie en zijn audiovisueel vastgelegd, waarbij M58 onherkenbaar is gemaakt. De ervaring leert dat de veiligheid van beschermde getuigen gebaat is bij het doen verhoren van die getuigen zodra dat kan, omdat het afnemen van verhoren – zeker in zaken waarvoor veel belangstelling is in de media – de aandacht kan vestigen op beschermde getuigen.

Het OM vordert een nader verhoor door de rechter-commissaris zodat ook het OM en (desgewenst) de verdediging deze getuige vragen kunnen stellen. De getuige verklaart consistent en duidelijk maar er zijn enkele ondergeschikte punten waarop de verklaringen van de getuige nog vragen openlaten, bijvoorbeeld waar het gaat om de data van enkele gebeurtenissen in de aanloop naar 17 juli 2014. Ook zou het OM graag nadere vragen stellen over zijn waarnemingen op de lanceerlocatie, bijvoorbeeld ten aanzien van de daar aanwezige personen. Getuige verklaart daarover op verschillende momenten, onder meer dat hij Russische accenten heeft herkend bij op de lanceerlocatie aanwezige militairen, dat er Russische militairen bij de Buk aanwezig waren en ook dat hij van zijn maten heeft gehoord dat er mensen van de FSB aanwezig waren bij het neerschieten van het vliegtuig.

De audiovisuele opnames van het verhoor van M58 berusten bij de rechter-commissaris. Het OM verzoekt uw rechtbank de rechter-commissaris opdracht te geven een samenstelling te maken van de relevante onderdelen van de verhooropname, die met inachtneming van de veiligheidsmaatregelen voor de getuige aan het dossier kunnen worden toegevoegd en desgewenst ter zitting kunnen worden getoond. Bij de selectie door de rechter-commissaris van de relevante onderdelen op basis van het proces-verbaal van verhoor zouden de standpunten van het OM en de verdediging moeten worden betrokken.

Wij gaan er vanuit dat M58 met het oog op zijn veiligheid niet ter zitting gehoord kan worden. Het vooraf bekend worden van een plaats en tijd van verhoor ter zitting en de daarbij horende noodzakelijke reisbewegingen vormen daarvoor een te groot risico. Indien u wel een verhoor ter zitting zou overwegen geven we u in overweging vroegtijdig een standpunt van de rechter-commissaris in te winnen over de vraag of dit op een verantwoorde wijze kan plaatsvinden. Uit oogpunt van veiligheid is namelijk ook van belang dat een getuige als M58 niet vaker gehoord wordt dan noodzakelijk.
---
M58
В деле есть показания свидетеля M58. Этот свидетель в конце концов сделал заявление по имени, но на данном этапе мы не видим причин упоминать это имя здесь, на слушании.Этот свидетель сообщает (вкратце), что летом 2014 года он действовал в качестве российского добровольца в сепаратистском отряде в самопровозглашенной Донецкой республике. Он указывает, что 17 июля 2014 года, когда был сбит рейс MH17, он находился на перекрестке к югу от Снежного, недалеко от Бук-ТЕЛАР в момент запуска ракеты. Там ему было поручено вместе с другими охранять объект. Он рассказывает о других сепаратистах, присутствовавших на месте стрельбы, и о различных деталях на месте.Он заявляет, что присутствующие поначалу были счастливы, потому что им сказали, что сбит военно-транспортный самолет. Однако когда первые люди вернулись с места крушения, они сказали, что это гражданский самолет.Принимая во внимание содержание заявления и его личные обстоятельства, были приняты конкретные меры для защиты M58. Защитные меры влияют на (дальнейшую) фактическую доступность M58 для расследования, вашего суда, прокуратуры и защиты. Таким образом, в октябре 2019 года M58 был заказан судом.Комиссар услышал. Эти допросы проводились без присутствия защиты и прокурора и были записаны аудиовизуально, в результате чего M58 был сделан неузнаваемым. Опыт показывает, что для обеспечения безопасности свидетелей, находящихся под защитой, важно, чтобы эти свидетели были допрошены как можно скорее.потому что проведение допросов - особенно в случаях, вызывающих большой интерес в СМИ - может привлечь внимание к свидетелям, находящимся под защитой.

Государственная прокуратура требует дальнейшего допроса следственным судьей, чтобы прокуратура и (при желании) защита также могли задать эти вопросы свидетелям.Свидетель заявил последовательно и четко, но есть несколько второстепенных моментов, по которым показания свидетеля все еще остаются открытыми, например, в отношении дат нескольких событий накануне 17 июля 2014 года. Прокуратура также хотел бы задать дополнительные вопросы о своих наблюдениях на стартовой площадке,например, что касается присутствующих там лиц. Свидетель неоднократно заявлял об этом, в том числе узнавал русский акцент в солдатах, присутствующих на стартовой площадке.что у «Бука» присутствовали российские солдаты и что он также слышал от своих товарищей, что при сбивании самолета присутствовали сотрудники ФСБ.

Аудиовизуальные записи допроса M58 находятся в ведении следственного судьи. Прокуратура просит ваш судпоручить уполномоченному составить подборку соответствующих частей записи допроса, которые могут быть добавлены в файл с соблюдением мер безопасности для свидетеля и, при желании, могут быть показаны на слушании. В подборке справа-Комиссар соответствующих частей, основываясь на официальном протоколе допроса, должен учитывать мнение прокуратуры и защиты.

Мы предполагаем, что M58 не может рассматриваться в суде по соображениям безопасности.Если заранее знать место и время слушания, а также связанные с ним необходимые перемещения, это слишком большой риск. Если вы рассматриваете слушание дела в суде, мы заранее рассмотрим позицию судьи.спросить наблюдательного директора о том, можно ли это сделать ответственным образом. С точки зрения безопасности также важно, чтобы свидетеля, такого как M58, не заслушивали чаще, чем это необходимо.

3

8-10/06/2020

https://www.om.nl/onderwerpen/mh17-vlie … fdscenario

Later in het onderzoek heeft zich een tweede getuige gemeld die op 17 juli 2014 aanwezig was op deze locatie. Dit was naar aanleiding van een getuigenoproep van het JIT. Deze getuige M58 was een strijder van de DPR en heeft een uitgebreide verklaring afgelegd over de lancering. De inhoud van deze getuigenverklaringen kan besproken worden bij de inhoudelijke behandeling van het dossier. Door het onderzoeksteam is uitgebreid validatie-onderzoek gedaan naar de verklaring van M58. Daarbij is zijn verklaring vergeleken met informatie uit andere bronnen. Het resultaat van deze analyse is in het dossier gevoegd.
---
Позже в ходе расследования появился второй свидетель, который присутствовал на этом месте 17 июля 2014 года. Это было ответом на вызов свидетелей из JIT. Этот свидетель M58 был истребителем ДНР и сделал обширное заявление о запуске.Содержание этих свидетельских показаний можно обсудить во время рассмотрения дела по существу. Исследовательская группа провела обширное исследование для подтверждения заявления M58. Его заявление сравнили с информацией из других источников. Результат этого анализа включен в файл.

Het vergissingscenario
Al met al biedt het dossier geen uitsluitsel over de precieze gang van zaken tijdens het neerschieten en de aanleiding voor het afvuren van de raket. Wel biedt het dossier verschillende aanknopingspunten om te denken dat het op 17 juli 2014 de bedoeling was om een militair vliegtuig neer te schieten, zoals wij in maart al vertelden. Tapgesprekken in het dossier, de verklaring van M58 en ook de wijze waarop de DPR direct na de crash aanvankelijk verantwoordelijkheid claimde voor het neerschieten van een Oekraïens vliegtuig wijzen daarop.
---
Сценарий ошибки
В общем, в файле нет однозначного ответа о точном ходе событий при сбивании и причине запуска ракеты. Однако в досье приводятся различные доводы в пользу предположения, что 17 июля 2014 года имелось намерение сбить военный самолет.как мы сказали в марте. На это указывают разговоры в файле, заявление M58, а также то, как ДНР изначально взяла на себя ответственность за сбитие украинского самолета сразу после крушения.

https://www.om.nl/onderwerpen/mh17-vlie … -onderzoek

Verder hebben wij nog op enkele andere punten nader onderzoek gevorderd. In het licht van recente Russische beweringen van manipulatie zagen wij aanleiding voor nader onderzoek naar de video van een TELAR in Snizhne. Daarnaast hebben wij nog nadere vragen aan enkele getuigen op de aan- en afvoerroute en de lanceerlocatie. Daarom hebben wij in maart jl. gevorderd om M58, S07, S17, S21, S27 en S32 nader te horen.
---
Мы также запросили дополнительное расследование по ряду других моментов. В свете недавних заявлений России о манипуляциях, мы увидели повод для дальнейшего расследования видео с участием TELAR в Снежном. Кроме того, у нас есть дополнительные вопросы к некоторым свидетелям о маршруте доставки и утилизации, а также о месте запуска.Вот почему в марте прошлого года мы послушали M58, S07, S17, S21, S27 и S32 поближе.

4

26/06/2020

https://www.om.nl/onderwerpen/mh17-vlie … ing-deel-1

Opname M58
Uw rechtbank heeft gevraagd naar de onderbouwing van onze vordering om de rechter-commissaris een samenstelling te laten maken van de audiovisuele opnamen van het verhoor afgelegd bij de rechter-commissaris van M58, waarbij de standpunten van de verdediging en het Openbaar Ministerie worden betrokken. De verdediging verzet zich tegen toewijzing van dit verzoek op dit moment omdat zij naar eigen zeggen niet begrijpt “hoe welke delen zouden worden samengesteld”.

De wijze waarop dat kan gebeuren zien wij als volgt voor ons: de rechter-commissaris verzoekt na toewijzing door uw rechtbank de verdediging en het Openbaar Ministerie op te geven welke passages van het verhoor zij opgenomen wensen te zien in de samenstelling. De rechter-commissaris beslist vervolgens of die wensen kunnen worden ingewilligd en laat de opname samenstellen, waarna deze kan worden toegevoegd aan het dossier.

Het belang van het Openbaar Ministerie hierbij is evident. Zoals wij op 10 maart jl. hebben aangegeven, zouden delen van de videoregistratie van het verhoor van M58 ter zitting kunnen worden getoond. De rechter-commissaris heeft bepaald dat de video-opname van het verhoor geen onderdeel uitmaakt van het strafdossier maar wel geraadpleegd kan worden als uw rechtbank dat nodig vindt. Op een vordering van het Openbaar Ministerie heeft de rechter-commissaris bepaald dat de stem en het uiterlijk van M58 onherkenbaar zijn gemaakt tijdens het verhoor. Daarmee is geanticipeerd op het toevoegen van delen uit de verhoorregistratie aan het dossier en het tonen daarvan ter zitting. Dat kan dus gebeuren zonder de veiligheid van de getuige in gevaar te brengen. Het is niet mogelijk de gehele videoregistratie van het verhoor aan het dossier toe te voegen omdat verschillende passages uit het verhoor door of met machtiging van de rechter-commissaris zijn gezwart met het oog op zwaarwegende belangen als bedoeld in art. 149b Sv.

M58 is een getuige voor wie beschermingsmaatregelen zijn getroffen. Het is aan de rechter-commissaris om te beslissen op welke wijze M58 veilig nader gehoord kan worden, maar het is niet te verwachten dat dat door verdediging en Openbaar Ministerie in persoon zal kunnen gebeuren. In maart jl. hebben wij al aangegeven dat wij er vanuit gaan dat M58 met het oog op zijn veiligheid niet ter zitting gehoord kan worden. Het vooraf bekend worden van een plaats en tijd van verhoor ter zitting en de daarbij horende noodzakelijke reisbewegingen vormen daarvoor een te groot risico.[20]

Onze vordering om de rechter-commissaris een samenstelling te laten maken van de audiovisuele opnamen van het verhoor afgelegd bij de rechter-commissaris van M58, met inachtneming van de wensen van verdediging en Openbaar Ministerie op dit vlak, dient aldus twee doelen. In de eerste plaats draagt het bij aan een zo goed mogelijke invulling van de rechten van de verdachte. Kennisname door de verdediging en/of afspelen ter zitting van de videoregistratie van (relevante delen van) het verhoor is een compenserende maatregel die, bijvoorbeeld in samenhang met de mogelijkheid om aanvullende schriftelijke vragen te stellen, kan bijdragen aan een voldoende invulling van het ondervragingsrecht van de verdachte. [21]

In de tweede plaats biedt het de verdediging, het Openbaar Ministerie en desgewenst ook uw rechtbank de mogelijkheid passages uit het verhoor ter zitting te tonen. Dat kan behulpzaam zijn bij het inzichtelijk maken van het proces voor het publiek. Het afspelen ter zitting van relevante delen van een videoregistratie van een getuigenverhoor wordt door het EHRM bovendien gezien als een compenserende maatregel voor de verdachte die meer gewicht in de schaal legt dan alleen de kennisname door de verdediging van die videoregistratie. Het Openbaar Ministerie heeft voorafgaand aan het verhoor van M58 door de rechter-commissaris het onherkenbaar maken van de stem en het uiterlijk van M58 gevorderd met het oog op beide doelen.

Het toewijzen van deze vordering zegt overigens niets over de wijze waarop M58 wel of niet nader gehoord kan worden. Daar kan alleen de rechter-commissaris over beslissen, nadat zij zich op de hoogte heeft gesteld van alle relevante informatie.
---
Запись M58
Ваш суд попросил обосновать наше требование о том, чтобы следственный судья сделал компиляцию аудиовизуальных записей допроса, сделанных следственным судьей М58, в которых учтены мнения защиты и прокуратуры.Защита возражает против удовлетворения этой просьбы в настоящее время, потому что, по ее собственным словам, она не понимает, «как какие части будут соединены».

Мы предполагаем, что это может произойти следующим образом:После утверждения вашим судом комиссар просит защиту и прокуратуру указать, какие отрывки допроса они хотели бы включить в состав. Затем следственный судья решает, могут ли быть выполнены эти пожелания, и составляет запись.после чего его можно добавить в файл.

Важность прокуратуры в этом отношении очевидна. Как мы указывали 10 марта, фрагменты видеозаписи допроса M58 могут быть показаны в суде. Следственный судья постановил, что видеоЗапись допроса не является частью уголовного дела, но с ней можно ознакомиться, если ваш суд сочтет это необходимым. По запросу прокуратуры следственный судья постановил, что голос и внешний вид M58 были сделаны неузнаваемыми во время допроса.Это ожидание добавления частей из протокола допроса в файл и демонстрации их на слушании. Это можно сделать, не ставя под угрозу безопасность свидетеля.Невозможно добавить в файл всю видеозапись допроса, потому что различные отрывки из допроса были закрашены следственным судьей или с его разрешения с целью защиты интересов, как указано в ст. 149б ул.

M58 - свидетель, в отношении которого приняты меры защиты.Следственный судья должен решить, как можно безопасно выслушать M58, но не ожидается, что защита и прокуратура смогут сделать это лично. В марте мы уже указывали, что предполагаем, что M58 не может рассматриваться в суде по соображениям безопасности.Знание места и времени слушания заранее и связанных с ним необходимых перемещений создает слишком большой риск для этого [20].

Наше требование о том, чтобы следственный судья составил компиляцию аудиовизуальных записей допроса, сделанного следственным судьей М58,таким образом, принимая во внимание пожелания защиты и прокуратуры в этой области, он служит двум целям. Во-первых, это способствует наилучшей интерпретации прав подозреваемого.Знание защитой и / или воспроизведение во время слушания видеозаписи (соответствующей части) допроса является компенсирующей мерой, которая, например, в сочетании с возможностью задать дополнительные письменные вопросы, может способствовать достаточной интерпретации право допросить подозреваемого. [21]Во-вторых, он предлагает защите, прокуратуре и, при желании, вашему суду возможность показать отрывки из допроса в суде. Это может помочь сделать процесс прозрачным для общественности.Более того, воспроизведение соответствующих частей видеозаписи допроса свидетеля во время слушания рассматривается ЕСПЧ как компенсационная мера для подозреваемого, что имеет больший вес, чем просто знание этой видеозаписи защитой.Перед допросом M58 следственным судьей прокуратура потребовала сделать голос и внешний вид M58 неузнаваемыми для достижения обеих целей.

Принятие этого требования ничего не говорит о том, каким образом M58 можно или нельзя услышать более подробно. Только суд можетКомиссар должен принять решение после того, как ознакомится со всей соответствующей информацией.

Daarnaast zijn ver verschillende getuigen die verklaren over de inzet van de Buk-TELAR. Ten eerste is er het bewijs dat de witte Volvo truck en de rode dieplader, waarop de TELAR op 17 en 18 juli 2014 in beeld is gebracht, al op 8 juli 2014 zijn gestolen in opdracht van Girkin en sindsdien in gebruik waren bij de DPR. Dat volgt onder meer uit de verklaring van de DPR-strijder met callsign ‘Batya’. Batya beschrijft de gang van zaken bij de confiscatie van de Volvo, waar hij persoonlijk aan heeft deelgenomen. Verder zijn er verschillende ooggetuigen die de TELAR op 17 juli 2014 hebben gezien, eerst op de gestolen oplegger en vanaf de middag zelfstandig rijdend vanuit Snizhne richting het landbouwveld bij Pervomaiskyi. Zo verklaart getuige S20 dat hij[44] op 17 juli 2014 omstreeks 12:30 uur een dieplader heeft gezien, met een systeem met raketten erop, dichtbij de Furshet supermarkt in Snizhne. Getuige V7 verklaart dat hij omstreeks 14:00 uur een zelfstandige Buk-voertuig en een SUV zag rijden in Snizhne. De voertuigen stopten ter hoogte van café Uholok. Op de eindbestemming van de TELAR waren getuigen X48 en M58. Zij verklaren hoe de Buk TELAR een raket heeft afgevuurd vanaf het landbouwveld bij Pervomaiskyi. DPR-strijder M58 verklaart dat de aanwezigen aanvankelijk blij waren, omdat hen werd gezegd dat er een militair transportvliegtuig was neergeschoten. Toen de eerste mensen terugkwamen van de crashsite, vertelden zij echter dat het om een burgervliegtuig ging. Tot slot noemen wij D21, een andere DPR-strijder die een gedetailleerde verklaring heeft afgelegd over zijn betrokkenheid bij de afvoer van de Buk TELAR vanuit Snizhne, nadat MH17 was neergeschoten.
---
Кроме того, есть много разных свидетелей, которые дают показания о размещении Бук-ТЕЛАР. Во-первых, есть свидетельства того, что белый грузовик Volvo и красный бортовой прицеп, на которых был запечатлен TELAR 17 и 18 июля 2014 г., уже были угнаны 8 июля 2014 г. по приказу Гиркина и использовались ДНР с тех пор.Это следует, в том числе, из заявления бойца ДНР с позывным «Батья». Батья описывает положение дел с конфискацией Volvo, в которой он лично участвовал. Кроме того, есть несколько очевидцев, которые видели ТЕЛАР 17 июля 2014 г.сначала на украденном прицепе, а после полудня ехал самостоятельно из Снежного в сторону посевного поля в Первомайском. Например, свидетель S20 утверждает, что 17 июля 2014 года около 12:30 он [44] увидел низкорамный погрузчик с системой с ракетами на нем возле супермаркета «Фуршет» в Снежном.Свидетель V7 утверждает, что он видел автономный автомобиль «Бук» и внедорожник, ехавшие в Снежном около 14:00. Машины остановились возле кафе Уголок. В конечном пункте назначения ТЕЛАР свидетелями были X48 и M58. Они объясняют, как «Бук ТЕЛАР» выпустил ракету с сельскохозяйственного поля в Первомайском. ДНР-истребитель M58 заявляет, что присутствующие поначалу были счастливы, потому что им сказали, что сбит военно-транспортный самолет. Однако когда первые люди вернулись с места крушения, они сказали, что это гражданский самолет. Напоследок упомянем еще один DPR - D21.боец, который подробно заявил о своей причастности к выводу «Бука ТЕЛАР» из Снежного после сбития MH17.

13-11-2020

https://www.om.nl/onderwerpen/mh17-vlie … ember-2020

De videoverklaring van Pulatov geeft ons verder aanleiding om opnieuw te vorderen dat uw rechtbank de rechter-commissaris opdracht geeft een samenstelling te maken van de relevante onderdelen van de verhooropname van M58, die met inachtneming van de veiligheidsmaatregelen voor de getuige aan het dossier in de zaak van Pulatov kunnen worden toegevoegd en desgewenst ter zitting kunnen worden getoond. Bij de selectie door de rechter-commissaris zouden de standpunten van het OM en de verdediging moeten worden betrokken. U heeft ons eerdere verzoek daartoe in juli afgewezen. U overwoog daarbij dat het vertonen van beelden van een onherkenbaar gemaakte getuige met een vervormde stem de rechtbank niet noodzakelijk voorkomt voor het inzichtelijk maken van het proces voor het publiek. Nu ter zitting videobeelden zijn getoond waarop twee verdachten de beschuldigingen ontkennen, zou dat oordeel ons inziens heroverwogen moeten worden. Op dit moment tekent zich een inhoudelijke behandeling af waar de ontkenningen van meerdere verdachten op beeld zullen passeren. Daar staat veel belastende informatie tegenover, ook van meerdere getuigen, maar de belangrijkste van die getuigen kunnen om veiligheidsredenen niet ter zitting worden opgeroepen of anderszins in beeld worden gebracht. Hun verklaringen kunnen dus alleen worden voorgelezen. Dat heeft een andere impact dan beeld van een getuige zelf. M58 is een belangrijke getuige en kan wel in beeld worden gebracht, zij het met maskerende maatregelen. Misschien zijn die maatregelen met betrekking tot zijn uiterlijk en stem zodanig dat het niet zinvol is om de video te tonen. Maar op dit moment weten wij dat niet, want wij kennen die videobeelden niet. Wij vragen u dus niet om nu te bepalen dat die beelden ook daadwerkelijk getoond worden. Wij vragen u alleen om ons in staat te stellen om te beoordelen of die beelden kunnen bijdragen aan het standpunt dat het Openbaar Ministerie nog ter zitting naar voren moet brengen. Op die beoordeling kan niet vooruit gelopen worden zonder kennis te nemen van de beelden. Te meer nu er wel beeldmateriaal beschikbaar is gekomen waarmee de verdediging haar standpunt kracht zal kunnen bijzetten.

5.Wij vorderen daarom (opnieuw) het door de rechter-commissaris doen samenstellen van een compilatie van het verhoor door de rechter-commissaris van getuige M58.
---
Видеообращение Пулатова также побуждает нас снова потребовать от вашего суда поручения следственному судье составить соответствующие части записи допроса M58,которые при соблюдении мер безопасности в отношении свидетеля могут быть приобщены к материалам дела Пулатова и, при желании, представлены в судебном заседании. Мнения прокуратуры и защиты должны приниматься во внимание при выборе следственным судьей.Вы отклонили нашу предыдущую просьбу сделать это в июле. Вы также считали, что показ изображения свидетеля, который был сделан неузнаваемым с искаженным голосом, не кажется суду необходимым для ознакомления общественности с процессом.Теперь, когда на судебном заседании были показаны видеоизображения, на которых двое подозреваемых отрицают обвинения, мы считаем, что приговор следует пересмотреть. На данный момент проходит предметная обработка, при которой опровержения нескольких подозреваемых проходят через экран. Есть много компрометирующей информации,также нескольких свидетелей, но наиболее важные из этих свидетелей не могут быть вызваны на слушание или иным образом изображены по соображениям безопасности. Так что их заявления можно читать только вслух. Это имеет иное влияние, чем образ самого свидетеля.M58 является важным свидетелем и может быть визуализирован, хотя и с применением средств маскировки. Возможно, эти меры относительно его внешности и голоса таковы, что нет смысла показывать видео. Но на данный момент мы этого не знаем, потому что не знаем тех видеоизображений.Поэтому мы не просим вас сейчас определять, действительно ли показаны эти изображения. Мы только просим вас дать нам возможность оценить, могут ли эти изображения повлиять на позицию, которую Государственная прокуратура все еще должна выдвинуть на слушании.Эту оценку невозможно предвидеть, не принимая к сведению изображения. Тем более что теперь появился наглядный материал, с помощью которого оборона сможет укрепить свои позиции.

5. Поэтому мы требуем (снова), чтобы следственный судья составил компиляцию допроса, проводимого следственным судьей.комиссар свидетеля M58.

5

01/02/2021

https://www.om.nl/onderwerpen/mh17-vlie … ruari-2021

De verdediging wil twee nieuwe getuigen doen horen: het gaat om personen die door getuige M58 zijn benoemd als Leon en de commandant van de Konstantinovka verkenningscompagnie. De verdediging stelt dat dit noodzakelijk zou zijn ter validatie van de verklaring van M58 en voor de vragen naar het gebruikte wapen en de afvuurlocatie. Waarom dat noodzakelijk is, legt de verdediging niet uit. Het is ook niet vanzelfsprekend. In het dossier bevindt zich al veel informatie waarmee uw rechtbank de verklaring van M58 kan beoordelen, waaronder een uitgebreid proces-verbaal waarin onderdelen van zijn verklaring worden vergeleken met andere informatie.20 In het dossier bevindt zich ook al veel informatie over het gebruikte wapen en de afvuurlocatie. Het nu nog gaan zoeken van aanvullende getuigen daarbij is niet noodzakelijk en niet zinvol als we zo weinig van ze weten als bij deze twee personen.

Uw rechtbank heeft in november uitgelegd aan welke eisen getuigenverzoeken moeten voldoen die er toe dienen om de betrouwbaarheid en geloofwaardigheid van reeds verkregen informatie te toetsen.21 Deze verzoeken voldoen niet aan die eisen en moeten daarom worden afgewezen.
---
Защита хочет заслушать двух новых свидетелей: это лица, которых свидетель M58 назвал Леоном и командир разведроты «Константиновка». Защита утверждает, что это было бы необходимо для подтверждения заявления M58 и ответа на вопросы об использованном оружии и месте стрельбы.Защита не объясняет, почему это необходимо. И это не очевидно. Файл уже содержит много информации, с помощью которой ваш суд может оценить заявление M58, включая обширный официальный отчет, в котором части его заявления сравниваются с другой информацией.20 Файл также содержит много информации об используемом оружии и месте стрельбы. Искать дополнительных свидетелей сейчас не нужно и бесполезно, если мы знаем о них так мало, как об этих двух людях.В ноябре ваш суд разъяснил, каким требованиям должны соответствовать запросы свидетелей, которые служат для проверки надежности и достоверности уже полученной информации.21 Эти запросы не соответствуют этим требованиям и поэтому должны быть отклонены.

6

15/04/2021

https://www.om.nl/onderwerpen/mh17-vlie … april-2021

Een aanzienlijk deel van het aan de rechter-commissaris opgedragen onderzoek is inmiddels afgerond of bijna afgerond. In een enkel geval kon er geen uitvoering worden gegeven aan het onderzoek. Het onderzoek van de rechter-commissaris is complex en wij hebben grote waardering voor de zorgvuldige wijze waarop de rechter-commissaris te werk gaat. Daarbij heeft de rechter-commissaris rekening gehouden met de bijzondere veiligheidsbelangen van getuigen, zonder dat de verdediging meer dan noodzakelijk in haar ondervragingsrecht wordt beperkt. Integendeel, de rechter-commissaris geeft ruim baan aan de verdediging om haar vragen te stellen. Zo duurde het verhoor van getuige RC02 drie dagen en zijn getuige M58 en de drie deskundigen van het NLR, de RMA en Almaz Antey elk vier dagen lang verhoord. Tijdens al die verhoren heeft de rechter-commissaris de verdediging in de gelegenheid gesteld om het voortouw te nemen in de ondervraging. Ook in de gevallen waarin getuigen om veiligheidsredenen buiten aanwezigheid van de verdediging werden gehoord of een deskundige schriftelijk werd bevraagd, zijn de vragen van de verdediging ruimhartig overgenomen. Alleen wanneer die vragen evident buiten het bereik van de verwijzingsopdracht vielen, heeft de rechter-commissaris deze niet gesteld.
---
Значительная часть расследования, возложенного на следственного судью, завершена или почти завершена. В одном случае расследование провести не удалось. Расследование следственного судьи является сложным, и мы высоко ценим осторожность, с которой работает следственный судья.При этом следственный судья принял во внимание особые интересы безопасности свидетелей, не ограничивая право защиты на допрос больше, чем необходимо. Напротив, следователь дает защите широкие возможности задавать ей вопросы.Допрос свидетеля RC02 длился три дня, а свидетеля M58 и трех экспертов из РНБ, РМА и Алмаза Антей допрашивали по четыре дня каждый. Во время всех этих допросов следователь давал защите возможность взять на себя руководство допросом.Даже в тех случаях, когда свидетели заслушивались без присутствия защиты по соображениям безопасности или когда эксперт был допрошен в письменной форме, вопросы защиты принимались щедро. Только когда эти вопросы явно выходили за рамки предписания, следственный судья их не задавал.

7

17/06/2021

https://www.om.nl/onderwerpen/mh17-vlie … uurlocatie

Uw rechtbank heeft verder de analyse van satellietbeelden door een beeldspecialist van het Ministerie van Defensie benoemd. Hierbij heeft uw rechtbank onder meer gewezen op de twee witte halve cirkels die deze beeldspecialist op de satellietbeelden van 20 en 21 juli 2014 ziet in het veld linksboven het kruispunt, op de plek waarover getuige M58 heeft verklaard dat daar na aankomst bij dat kruispunt een of twee tenten zijn opgezet. Op het satellietbeeld van 16 juli 2014 zijn deze witte cirkels niet te zien. Dat ziet u nu.

Ссылка

Van de verklaringen van M58 heeft de rechtbank het nodige voorgehouden. In aanvulling hierop merkt het Openbaar Ministerie op dat M58 op 12 februari 2019 een video heeft gestuurd naar het onderzoeksteam, waarop te zien is dat hij de situatie ter plaatse tekent. Hoewel hij later twijfelt of er 1 of 2 tenten waren, tekent hij dan nog 2 tenten. Een still van die video tonen wij nu.

Ссылка

Een paar dagen eerder zond M58 het onderzoeksteam al een foto toe van een tent, met de mededeling: “Wij hadden twee van zulke tenten bij de blockpost." Die foto laten wij nu zien. Let u op de vorm en de ingang van de tent.

Ссылка

In het dossier bevindt zich een video van de documentaire ‘Todesflug MH17’, die op 27 april 2015 werd uitgezonden op de Duitse zender ARD. In deze documentaire is het checkpoint - oftewel een blockpost - te zien aan de landweg T0522, vlakbij het landbouwveld.  In die documentaire is ook een tent te zien. Die laten wij nu zien. De lichtgekleurde tent ziet u links in beeld. Ik wijs ook hier op de vorm en de ingang.

Ссылка

Uw rechtbank wees er terecht op dat M58 wisselend verklaart over de locatie waar hij de Buk TELAR in het veld zou hebben zien staan. Het Openbaar Ministerie heeft dit gevisualiseerd, door die verschillende locaties te omkaderen en op een satellietfoto te plotten. Dat zien we hier.

Ссылка

In aanvulling op uw rechtbank wijst het Openbaar Ministerie erop dat tijdens het verhoor van 4 mei 2019 is gebleken dat M58 slecht is in het schatten van afstanden. Gevraagd naar de afstand tot een bepaalde boom die vanuit de verhoorkamer is te zien, antwoordt hij: 15 tot 20 meter. De verbalisant heeft vervolgens die afstand nagemeten en komt dan tot een afstand van zo’n 50 meter.
---
Ваш суд также назвал анализ спутниковых снимков специалистом по изображениям Министерства обороны. При этом ваш суд, среди прочего, указал на два белых полукруга, которые этот специалист по изображениям видит на спутниковых снимках от 20 и 21 июля 2014 года в поле в верхнем левом углу перекрестка,на месте, о котором свидетель M58 заявил, что там были установлены одна или две палатки после прибытия на этот перекресток. Эти белые круги не видны на спутниковом снимке от 16 июля 2014 г. Теперь вы это видите.

Увеличить изображение
Суд предоставил необходимую информацию из показаний M58.В дополнение к этому прокуратура отмечает, что 12 февраля 2019 года M58 отправил следственной группе видео, на котором он рисует ситуацию на месте. Хотя позже он сомневается, было ли там 1 или 2 палатки, затем он рисует еще 2 палатки. Сейчас мы показываем кадр из этого видео.

Увеличить изображение
Несколькими днями ранее M58 уже отправила исследовательской группе фотографию палатки с заявлением: «У нас было две таких палатки на блокпосту». Сейчас мы показываем эту фотографию. Обратите внимание на форму и вход в палатку.

Увеличить изображение
Файл содержит видео документального фильма «Todesflug MH17»,который транслировался на немецком канале ARD 27 апреля 2015 года. В этом документальном фильме блокпост - или блокпост - можно увидеть на проселочной дороге T0522, рядом с сельскохозяйственным полем. В этом документальном фильме также можно увидеть палатку. Сейчас мы им покажем. Вы можете увидеть светлую палатку в левой части экрана. Я также имею в виду форму и вход.Увеличить изображение
Ваш суд правильно указал, что M58 делает смешанные заявления о том месте, где он мог бы видеть Бук ТЕЛАР в поле. Прокуратура визуализировала это, обрамив эти разные места и нанеся их на спутниковую фотографию. Мы видим это здесь.

Увеличить изображениеПомимо вашего суда, прокуратура отмечает, что на допросе 4 мая 2019 года выяснилось, что M58 плохо определяет расстояния. На вопрос о расстоянии до определенного дерева, которое видно из комнаты для допросов, он отвечает: от 15 до 20 метров.Затем офицер измерил это расстояние и отошел на расстояние около 50 метров.

https://www.om.nl/onderwerpen/mh17-vlie … verdachten

En ten vierde wijzen wij op de stukken in het dossier, waarin het onderzoek wordt benoemd dat de DPR-strijders zelf hebben gedaan naar het vliegtuig dat zij op 17 juli 2014 hadden neergeschoten. Zo is er de verklaring van getuige M58, die u eerder heeft voorgehouden in de sleutel van het onderzoek naar de afvuurlocatie. Hij verklaart dat zijn medestrijders opgewekt waren omdat ze dachten dat ze een militair transportvliegtuig van de Oekraïners hadden neergehaald en dat een deel van hen naar de locatie is gegaan waar dat toestel was neergekomen (de crashsite). Toen ze na ongeveer anderhalf uur terugkwamen, vertelden ze dat het geen transportvliegtuig was, maar een burgervliegtuig.  M58 heeft verklaard dat zijn medestrijders vertelden dat er koffers en speelgoed lagen en dat iedereen daar kapot van was. 
---
И в-четвертых, мы ссылаемся на документы в досье, в которых упоминается расследование, которое сами боевики ДНР проводили в отношении сбитого ими 17 июля 2014 года самолета. Например, есть показания свидетеля M58, которые вы ранее держали в ключе при расследовании места стрельбы.Он заявляет, что его товарищи-бойцы были взволнованы, потому что они думали, что они сбили украинский военно-транспортный самолет, и что некоторые из них направились к месту, где этот самолет упал (место крушения). Когда они вернулись примерно через полтора часа, мне сказали, что это не транспортный самолет,просто гражданский самолет. M58 заявил, что его товарищи-бойцы сказали, что там были чемоданы и игрушки, и что все были опустошены.

8

9

Смотрим картину событий из глаз М58. Использовал предыдущие траектории падения центроплана и полета ЗУР из-под Снежное. Видим, что место окончания работы двигателя ЗУР и место отвала хвоста у центроплана свидетель видит почти в одном и том же направлении. Но траектории приблизительные. Вполне возможно, что в действительности М58 видел и последний момент работы двигателя и центроплан в одном направлении. Видим, что приблизительно совпадают и время событий. То есть вполне логично его впечатление, что ракета попала в самолет. Тем более что после этого по другим свидетельствам центроплан искрил (огненный шар) - воспламенились литиевые батареи в багаже. М58 также говорит, что ракета летела 20 секунд. Конечно, принимать точно нельзя, но 16 секунд в любом случае ближе к его 20, чем 35 в случае пуска в Last FDR point. Также М58 говорит, что после взрыва ракеты самолет стал падать спиралью, а этот как раз после 13:30:30/40, а не после Last FDR point.

Есть один сомнительный момент - действительно ли М58 увидел боинг/центроплан перед пуском, или он ошибается по прошествии времени, а в действительности после старта ЗУР стал смотреть, куда она летит, и там увидел центроплан. Скорее всего, последнее. А участке "В" на большом расстоянии за короткий промежуток времени можно было принять центроплан за горизонтально улетающий самолет. На участке "А" это исключено. ... А вообще-то возможно, если слукавили или М58, или обвинение, "случайно" упустив, что при этом самолет летел вниз.

Вывод еще раз -
М58 рассказывает о пуске ЗУР из-под Снежное, который был произведен уже во время падения боинга, поэтому не имеет никакого отношения к поражению боинга в Last FDR point.
Очевидец Петр Федотов наблюдал то же самое из деревни Червоный Жовтень - Пуск из района южнее Снежное в 13:20:15 - 13:20:20.

https://forumstatic.ru/files/0014/75/e6/10164.jpg

10

Напоминаю. Если бы зоркий М58 увидел боинг большим действительно перед 13:19:30 по версии обвинения (допустим, была прямая видимость на очумительное расстояние 35-36 км под углом возвышения всего 16°, удивительно фантастическая при облачности того момента), то более зоркий расчет СОУ (благодаря ТОВ) увидел бы боинг тем более. А если увидел и выстрелил, то обвинение уже давно должно перейти к версии умышленного поражения. Вперед и с песней!

11

В развитие Пуск из района южнее Снежное в 13:20:15 - 13:20:20.

М58 на допросе предполагает "возможно видел бук и раньше на восточной дороге". Адекватный следователь просто обязан конкретизировать как "раньше", так и "восточная дорога". Скорее всего это имеется в материалах допроса, но клоуны обвинения упустили это или сознательно, если "раньше"=16 июля, или по ошибке.

Вполне возможно, что раньше - это за час-два то выезда на позицию мимо М58.

Сознательные действия клоунов могли быть не только из-за "раньше"=16 июля, но и чтобы не создавать прецедент - вдруг в материалах допроса М58 имеются и другие уточнения, однозначно свидетельствующие, что описываемый им пуск произошел уже во время падения боинга.

Защита Пулатова, аууу!

12

М58 видел боинг большим перед пуском ЗУР из точки "В". Согласно версии обвинения это был пуск по МН17. Тогда обвинение должно было выяснить у М58 модель телескопа, в который он наблюдал МН17 с расстояния 34,5 км. Для сравнения, Boeing 777-300 на расстоянии 26,5 км в чистом небе -

https://forumstatic.ru/files/0014/75/e6/84633.jpg

Быстрый ответ

Напишите ваше сообщение и нажмите «Отправить»


В чем сила, брат?
Сила - в правде! ... Но глупцы уверены в обратном ...


Вы здесь » MH17 » Важное! » M58